top of page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEKKAFURNITURE.PL

§1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której mogą być lub są świadczone usługi drogą elektroniczną lub która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego lekkafurniture.pl udostępniony na stronie https://lekkafurniture.pl/regulamin/, określający zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 3. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej https://lekkafurniture.pl/;

 4. Sprzedawca lub Usługodawca – Ewelina Lekka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadająca numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres poczty elektronicznej: ewelina@lekkafurniture.pl, telefon +48 602223307

 5. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 1740 z późń. zm.), tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 7. Dzień roboczy –jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dniu ustawowo wolnych od pracy;

 8. Formularz zamówienia – interaktywna usługa umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie internetowym;

 9. Produkt – zaprezentowana w Sklepie internetowym w zakładce „SKLEP” rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

§2

Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej https://lekkafurniture.pl/ prowadzony jest przez Ewelinę Lekką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadającą numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres poczty elektronicznej: ewelina@lekkafurniture.pl, telefon +48 602223307

 2. Regulamin określa:

  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  • warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną;

  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów;

  • warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży zawartych na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

  • tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną jest Usługodawca, tj. Ewelina Lekka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadająca numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres elektroniczny ewelina@lekkafurniture.pl, adres strony internetowej lekkafurniture.pl , telefon +48 602223307

 4. Regulamin jest udostępniany Klientowi nieodpłatnie pod adresem strony internetowej w domenie https://lekkafurniture.pl/regulamin/ w formie pliku PDF lub w innej formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią, pobranie, odtworzenie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie.

 5. Warunkiem korzystania z usług jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz złożenie wymaganych prawem i postanowieniami Regulaminu zgód i oświadczeń, w tym oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i oświadczenia o akceptacji postanowień Regulaminu.

§3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:

  • Formularz zamówienia – umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie internetowym.

 2. Usługa Formularz zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu za pośrednictwem Strony internetowej do koszyka elektronicznego. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch, następujących po sobie czynności:

  • wypełnienia Formularza zamówienia danymi tj.: imię i nazwisko/nazwa firmy i NIP, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danymi dotyczącymi umowy sprzedaży: Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

  • kliknięciu „Kupuję i płacę”, zapoznaniu się i akceptacją Regulaminu oraz dalszego postępowania zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi w Sklepie internetowym.

 3. Usługa Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, zakresu, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług przed zawarciem umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, względów technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma również prawo czasowo zawiesić lub ograniczyć możliwość korzystania z Usług, na okres konieczny do usunięcia przeszkód, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług świadczonych w Sklepie internetowym jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, poprawnie skonfigurowanej oraz poczty elektronicznej.

 2. Korzystanie z usług polegających na wydruku treści, w tym w szczególności wydruku treści Regulaminu, wymaga użycia drukarki Klienta.

 3. Koszty korzystania przez Klienta ze środków porozumiewania się na odległość, to jest koszty korzystania z Internetu, w celu zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługodawcą lub umowy sprzedaży ponosi Klient zgodnie z warunkami i taryfami stosowanymi przez dostawców tych środków.

 4. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z usług wiąże się z zagrożeniami, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zaleca się Klientowi objęcie ochroną urządzeń, z których korzysta, m. in. poprzez wprowadzenie mechanizmów kontroli dostępu do tych urządzeń, ochronę danych, instalację oprogramowania antywirusowego, posiadanie aktualnego systemu operacyjnego, a także podłączanie urządzeń końcowych wyłącznie do wiarygodnych sieci Wi-Fi. Klient akceptuje powyższe ryzyko, godząc się na korzystanie z publicznych kanałów teleinformatycznych.

 5. Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu umożliwiającym dostęp do usług oraz zgromadzonych danych; korzystania z usług w sposób zakłócający ich funkcjonowanie,w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowanie działań polegających na naruszaniu prywatności innych Klientów.

 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W przypadku dostarczania przez Klienta danych o bezprawnym charakterze, Usługodawca może uniemożliwić lub ograniczyć dostęp do usług. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Klienta za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Klienta danych o bezprawnym charakterze, ani w związku z uniemożliwieniem lub ograniczeniem Klientowi dostępu do usług w przypadku, gdy Klient naruszy zakaz określony w niniejszym ustępie.

§5
Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług
 1. Umowy o świadczenie usług polegających na udostępnieniu procesu złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym i jego przetworzenia przez Sprzedawcę zawierana jest na czas oznaczony – tj. na okres wypełniania Formularza zamówienia przez Klienta, i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia przez Klienta lub wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Klienta za jego pośrednictwem.

§6
Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby świadczone usługi dostępne były całą dobę przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zdania następnego. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone usługi dostępne będą całą dobę, 24 godziny i 7 dni w tygodniu oraz nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy świadczone usługi nie będą dostępne całą dobę, 24 godziny lub 7 dni w tygodniu. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie z usług.

 3. Korzystanie z usług jest bezpłatne dla Klienta, poza kosztem dostępu do sieci Internet.

 4. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu zamówienia danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych lub informacji, jak i niewłaściwego wypełnienia Formularza zamówienia, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych lub informacji przez Klienta, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, w tym osób trzecich, których dane zostały podane przez Klienta bez ich wiedzy i zgody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 5. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Klienta, w przypadku korzystania przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub jakimkolwiek innym dokumentem, albo w przypadku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta.

§7
Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzona jest sprzedaż Produktów w postaci mebli przeznaczonych do wyposażenia wnętrz.

 2. Podane w Sklepie internetowym informacje o Produktach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 3. Wszystkie ceny Produktów dostępnych w Sklepie internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy (transportu), które ponosi Klient i które podane zostają w trakcie składania zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza zamówienia.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany cen Produktów w dowolnym czasie z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie internetowym na wybrane przez Klienta Produkty w następujący sposób:

  • Klient dodaje do koszyka elektronicznego wybrany Produkt klikając „Dodaj do koszyka”

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie zamówienia także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina@lekkafurniture.pl

 2. Sprzedawca po zapoznaniu się i akceptacji złożonego zamówienia przesyła na podany przez Klienta w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji. Wskazane w zdaniu pierwszym potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji przez Sprzedawcę zawiera wszystkie przedmiotowo istotne elementy zamówienia (zestawienie Produktów, cena za Produkt, koszty transportu Produktu, dane Klienta).

 3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca utrwala, zabezpiecza i udostępnia Klientowi treść zawartej umowy sprzedaży poprzez zamieszczenie w Sklepie internetowym Regulaminu oraz dodatkowo poprzez przesłanie Klientowi Regulaminu w wiadomości e-mail, o której mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu (Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji).

 

§8
Sposoby i termin płatności
 1. W Sklepie internetowym Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności w następujący sposób:

  • tradycyjny

 2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia Klient zobowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od złożenia zamówienia.

 

§9
Koszty, sposób i termin dostawy
 1. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient.

 2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu i miejsca dostawy. Klient w trakcie wypełniania Formularza zamówienia jest informowany o kosztach dostawy i dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz akceptuje koszt wysyłki podczas składania zamówienia.

 3. Szczegółowy sposób obliczenia kosztów dostawy jest następujący:

 4. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Produktów objętych umową sprzedaży Klientowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

§10
Odstąpienie od umowy sprzedaży 
 1. Gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie internetowym zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawierana jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 2. W związku z powyższym, Sprzedawca informuje Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w terminie 14 dni.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (m.in. umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 4. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 5. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 6. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy sprzedaży wystarczy poinformowanie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez:

  • złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres siedziby Sprzedawcy, to jest na adres: Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski lub 

  • przesyłając takie oświadczenie w wiadomości email na adres: ewelina@lekkafurniture.pl

 7. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zawartego w Załączniku do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od ww. umowy, zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski

 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, w tym także koszty zwrotu Produktów, jeżeli ze względu na swój charakter Produkty te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą. W związku z powyższym Sprzedawca informuje, że w asortymencie Sklepu internetowego Sprzedawcy znajdują się Produkty, które ze względu na swój charakter nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą. W przypadku zamiaru zwrotu Produktów zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedawcą (w formie telefonicznej pod numerem +48 602223307 lub w formie wiadomości e-mail pod adresem: ewelina@lekkafurniture.pl) celem uzyskania rzetelnej informacji o najlepszym i w pełni profesjonalnym sposobie dokonania zwrotu Produktu i pomocy organizacyjnej ze strony Sprzedawcy w tym zakresie.

 12. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w tym: umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§11
Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

 2. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail ewelina@lekkafurniture.pl.

 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia, oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko/firma, adres korespondencyjny, adres elektroniczny) oraz określenie żądania Klienta.

 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację i udziela na nią odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 5. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie dostarczona osobie, która ją złożyła, w formie elektronicznej w wiadomości e -mail przesłanej na wskazany przez Klienta w reklamacji adres poczty elektronicznej. W przypadku niewskazania przez Klienta adresu poczty elektronicznej reklamacja zostanie dostarczona w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny.

 

 

§12
Rękojmia za wady 
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, tj. jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona, do jednego roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Produktu Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu zobowiązany jest do dostarczenia Produktu na adres Ul.Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta wykonującego uprawnienia z tytułu rękojmi koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta koszt dostarczenia Produktu ponosi Klient.

 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu ogranicza się do kwoty, jaką Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego Produktu.

 

 

§13
Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga uzyskania zgody Klienta, to zgoda ta powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli Klienta, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania.

 2. Z faktu zawarcia umowy o świadczenie usług nie należy domniemywać udzielenia jakiejkolwiek zgody lub licencji na korzystanie z nich w sposób inny, aniżeli w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w przepisach prawa. Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w treść i integralność Regulaminu oraz jego bezprawne wykorzystywanie (w tym modyfikacja, zmiana, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie) w całości lub w części, również w celu wykorzystania w tzw. dziełach zależnych.

 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy szkody wynikające z użytkowania udostępnionych Klientowi usług bądź niemożności ich użytkowania przez Klienta lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, szkodliwym oprogramowaniem, awarią linii lub systemu informatycznego.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów zasilania systemów telekomunikacyjnych lub z powodu opóźnień w działaniu operatora zapewniającego transmisję danych.

 6. Udostępnione Klientowi zgodnie z Regulaminem materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 

§14

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 26.10.2021 r.

 2. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, a w szczególności z zastrzeżeniem postanowień art. 22 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu w Sklepie internetowym i mają zastosowanie do umów zawieranych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.

 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz innych stosownych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest język polski i język angielski.

 4. Wszelkie spory związane z zawieranymi umowami pomiędzy Klientem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

 5. W przypadku sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta, istnieje możliwość wykorzystania internetowego systemu rozstrzygania sporów – platformy ODR. W tym celu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wypełnić elektroniczny formularz skargi dostępny pod adresem:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL .

Usługodawca niniejszym podaje także swój adres poczty elektronicznej, jako pierwszy punkt kontaktu drogą elektroniczną: ewelina@lekkafurniture.pl.

 1. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

 

Łęg Tarnowski, dnia 26.10.2021 r.

 

Załączniki:

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość;

 • Klauzula Informacyjna – dane osobowe;

 

Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

………………………………………

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta/

Imię i nazwisko, firma, NIP Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta

Adres

 

Ewelina Lekka

EWELINA LEKKA FURNITURE

 1. Świętej Anny 18,

33-131 Łęg Tarnowski

adres e-mail: …………………….

numer telefonu: …………………..

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

 

Ja niżej podpisany (- na) ……………………………………………………. (imię i nazwisko/firma), adres do korespondencji: ul. ………………………………… nr …… lok…….., …………….. (kod pocztowy) …………………………. (miejscowość), niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą  następujących Produktów:

………………………………………………………………….

Data doręczenia Produktu:

……………………………………..……………….

 

 

 

……………………………………

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia Państwu Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę – Ewelinę Lekką EWELINA LEKKA FURNITURE, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, adres e-mail ewelina@lekkafurniture.pl , numer telefonu +48 602223307 o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży zawartego w niniejszym Załączniku, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy sprzedaży, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

 

 

Załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego

 

 

Klauzula informacyjna – dane osobowe

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ewelina Lekka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadająca numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres poczty elektronicznej: ewelina@lekkafurniture.pl, telefon +48 602223307

 2. Cele i podstawy przetwarzania.Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:

  • W celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą Sprzedawcy

  • w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku lub w wykonaniu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

  • w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • rozpatrywania skarg lub reklamacji, w tym obsługa sprzedażowa i postsprzedażowa;

  • w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub Klienta w przypadku korzystania przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem, albo w przypadku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  • w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy określone przepisami prawa lub gdy jest to konieczne i uzasadnione do prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy i zachowania zasady rozliczalności. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni nastąpił kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy w zakresie dokumentów rozliczeniowych przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 3. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, prawniczym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, bankom, podmiotom umożliwiającym wykonywanie zdalnych operacji płatniczych, innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Informujemy, że przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,

  3. prawo do usunięcia Twoich danych

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

 5. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, jesteście Państwo uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 6. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mailewelina@lekkafurniture.pl . lub na adres ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski albo bezpośrednio w siedzibie Administratora.

 7. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez Sprzedawcę– bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.

 8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

bottom of page