top of page

Polityka Prywatności

 

§ 1
Klauzula informacyjna

Zgodnie przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Ewelina Lekka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWELINA LEKKA FURNITURE z siedzibą w Łęgu Tarnowskim, ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski, posiadająca numer NIP 9930680666 oraz numer REGON 388109680, adres poczty elektronicznej: ewelina@lekkafurniture.pl, telefon +48 602223307

 2. Cele i podstawy przetwarzania.Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane:

  • W celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy na podstawie zainteresowania ofertą Sprzedawcy

  • w związku z należytym świadczeniem usług, w tym w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym kontaktowanie się z Państwem w związku lub w wykonaniu umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

  • w celach archiwalnych (dowodowych), ewidencyjnych, wewnętrznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • rozpatrywania skarg lub reklamacji, w tym obsługa sprzedażowa i postsprzedażowa;

  • w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy lub Klienta w przypadku korzystania przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem, albo w przypadku korzystania przez Klienta z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

  • w celu realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy określone przepisami prawa lub gdy jest to konieczne i uzasadnione do prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy i zachowania zasady rozliczalności. Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowywane są przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego, w którym ostatni nastąpił kontakt ze Sprzedawcą w celu zawarcia umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy w zakresie dokumentów rozliczeniowych przetwarzane są do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

 3. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy, m.in.: firmom księgowym, informatycznym, prawniczym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, bankom, podmiotom umożliwiającym wykonywanie zdalnych operacji płatniczych, innym podwykonawcom wyżej wymienionych podmiotów, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani do organizacji międzynarodowych.

 4. Informujemy, że przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  2. prawo do sprostowania (poprawienia) treści swoich danych,

  3. prawo do usunięcia Twoich danych

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  6. prawo do przenoszenia danych,

  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,

 5. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z prawem, jesteście Państwo uprawnieni do złożenia w tej sprawie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

 6. W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wykonania swoich praw, korespondencję proszę kierować pod adres e-mailewelina@lekkafurniture.pl . lub na adres ul. Świętej Anny 18, 33-131 Łęg Tarnowski albo bezpośrednio w siedzibie Administratora.

 7. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową sprzedaży lub umową o świadczenie usług jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług. Podanie danych osobowych w związku ze składaną reklamacją, skargą, zażaleniem jest konieczne do ich rozpatrzenia przez Sprzedawcę– bez podania danych osobowych nie jest możliwe rozpatrzenie reklamacji, skargi, zażalenia.

 8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

§2 
Pliki Cookies

 1. Serwis używa „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).

  5. „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy anonimowych danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych.

 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” dostępna jest w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej - (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 8. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

bottom of page